overshopping

معضلی به نام اعتیاد به خرید (در خرید افراط کردن)

آیا تا به حال دقت كرده ايد كه ميزان خريد عموم جامعه به وضوح افزايش پيدا كرده است؟ اين در حالي است كه در بسياری از موارد اين گونه خريدها ضروری نيستند. البته اين مسئله در بين جوانان، بيشتر از ساير اقشار جامعه رواج دارد. عليرغم بحرانهای اقتصادی جهانی و تورم داخلی و مسائل و مشكلاتی كه همه به آن واقف هستيم، تغيير چنداني در تعداد مشتری...

انتشار: 4 دسامبر 2009 در اجتماعی و شخصیت توسط | 1,419 بازدید