حاملگی

در مورد دوقلو و چندقلوزایی بیشتر بدانیم

این ناهنجاری ناشی از تحریک تخمک گذاری توسط تجویز گنادوتروپین های انسانی به زنانی است که دچار نارسایی اوولاسیون (تخمک گذاری) هستند و یا ناشی از درمان زنان با لقاح داخل آزمایشگاهی و انتقال جنین میباشد. در آمریکا از هر 85 بارداری یک دوقلو (TWINS)از هر 8100 بارداری یک سه قلو (TRIPLETS)، از هر 729000 بارداری یک چهار قلو (QUADRUPLETS) و از هر 65610000 بارداری...

انتشار: 19 آوریل 2009 در دانستنیها توسط | 48,219 بازدید