بوش، کفش، پرتاب، خبرنگار، البغدادیه، پرتاب کفش

پرتاب کفش، انتهار یا انزجار ؟

در مورد پرتاب کردن کفش به بوش توسط خبرنگار البغدادیه مطالبی شنیده ویا دیده اید. ولی مطلبی که جالب توجه است این است که یک انسان تا چه حد باید از چیزی یا کسی متنفر باشد که با پرتاب کفش در محیطی با تدابیر شدید امنیتی شدت انزجار خود را نشان دهد ؟ یا شاید هم انزجار به حدی رسیده است که منتهی به انتحار شده است. آری عمل این فرد نشاندهنده اوج...

انتشار: 16 دسامبر 2008 در متفرقه توسط | 519 بازدید