روز زمین 2010

22 آپریل، روز زمین است.


روز زمین

من برای کمک به زمین، سعی می کنم این 10 اصل مهم را رعایت کنم:

  1. عدم استفاده از مشتقات پلاستیکی
  2. بازیافت محصولات قابل بازیافت
  3. کاشت درخت و گیاه
  4. مصرف آب کمتر
  5. مصرف برق کمتر
  6. استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی
  7. آشغال نریختن در محیط
  8. عدم استفاده از محصولات کاغذی
  9. عدم استفاده از محصولات حاوی CFC
  10. راهنمایی دیگران