اثر گالاتی (Galatea)، تاثیر خودباوری در بهبود عملکرد فردی

اثر گالاتی یا همان خودباوری یک عامل وادار کننده در عملکرد اعضای یک مجموعه است. مدیری که باعث می شود اعضا خودشان و عملکرد مثبتشان را باورداشته باشند، به یک ابزار قدرتمند در بهبود عملکرد دست یافته است.

در دو پست قبلتر در مورد اثر پیگمالیون صحبت شد که همانند اثر گالاتی است. با این تفاوت که :

اثر پیگمالیون تاثیر انتظار دیگران از فرد است ولی گالاتی تاثیر انتظار خود شخص از توانایی های خویش است. بدین معنی که عقاید شخصی در مورد توانایی فرد و خودباوری پیرامون عملکرد خود، به طور گسترده ای عملکرد آن شخص را تعیین می کند.

اگر کارمندی تصور کند که می تواند موفق شود، به احتمال خیلی زیاد موفق خواهد شد. بنابراین همۀ فعالیت های کارفرما که باعث افزایش احساس با ارزش بودن و مفید واقع شدن در کارمند می شود به بهبود عملکرد کارمند کمک خواهد کرد. و این عقیده نباید ساده در نظر گرفته شود، زیرا عوامل بسیاری وجود دارند که باعث افزایش عملکرد کارمند می شوند، مانند: فضای محیط کار، تجارب زندگی کارمند، تحصیلات، حمایت های خانوادگی و نوع روابط با همکاران.

اگرچه نظارت و سرپرستی مثبت یکی از عوامل کلیدی است که کارمندان کارآمد را بر سر کار حفظ می کند.

در اینجا راهکارهایی برای تشویق موثر و ایجاد نیروی خود باوری در کارمندان ارائه شده است:

1 – فرصت هایی را برای کارمند ایجاد کنید که بتواند به طور فراوان ماموریت های رقابتی را تجربه کند و قبل از اینکه به مرحله بعدی راه یابد، به وی اطمینان دهید که موفق خواهد شد.
2 – کارمند را برای شرکت در پروژه هایی که به طور بالقوه موفق خواهد بود، آماده کنید. زیرا باعث ایجاد یک بهبود مستمر در محیط کار می شود.
3 – عملیات گام به گام برای وظایف کارمند فراهم کنید. این عملیات بر بهبود آنچه که کارمند به خوبی انجام می دهد، تاکید دارد، نه بر ضعف های کارمند.
4 – فرصت هایی را که موجب پیشرفت کارمند می شوند، فراهم کنید زیرا آنچه را کارمند علاقه مند به یادگیری است، منعکس می کند.
5 – یک کارمند ارشد وموفق را به ایفا کردن نقشی به عنوان “مربی پیشرفت” برای یک کارمند معمولی موظف کنید.
6 – به طور متقابل با کارمند ارتباط لفظی مثبت برقرار کنید و به توانایی کارمند در انجام شغل خود، باور راسخ داشته باشید. نگرش خود را به طور مثبت حفظ کرده و پیشرفت را در هر جایی ممکن بدانید.
7 – مطمئن باشید که کارمند پیام های ثابتی را از دیگر کارمندان ناظر دریافت می‏کند و اینکه چطور با دیگران درباره کارمندان صحبت می کنید به طور خیلی زیاد نظرات و عقاید آنان را شکل می دهد.
8 – تعهداتی را در مقابل موفقیت کارمند و پیشرفت روزافزون وی طرح ریزی کنید و به آنها عمل نمایید.
9 – از قدرت خود باوری کارمند برای مطمئن ساختن وی در توانایی، پیشرفت، بهبود و عملکرد شغلی موفق استفاده کنید.

  1. hojat mokhtari نوشته است:

    در حال بررسی و تهیه مقاله در مورد اثر گالاتی هستم و به شما ایمیل خواهم کرد