Inbox های خود را در Gmail دسته بندی کنید

گوگل اخیرا در قسمت Google Labs در اشتراک جیمیل، امکانی را برای کاربران بوجود آورده که می توانند همزمان چندین Inbox داشته باشند.

این امکان جدید که به نام Multiple Inboxes  خوانده می شود، این امکان را می دهد که همزمان چندین Inbox را بدون باز کردن صفحه و یا تب جدید داشت. نحوه کار بدین صورت است که مثلا ایمیلهایی که در مورد شبکه های کامپیوتری است به قسمت “شبکه”، ایمیلهایی که مربوط به بروزرسانی نرم افزارهای مختلف است به قسمت “نرم افزار” و بهمین ترتیب می توان مشخص کرد که چه ایمیلی به چه Inboxی منتقل شود. یعنی برای هر Inbox، می توان Label های مختلفی مشخص کرد.