زمین مریض است…

امروز حال زمین خوب نیست، مریض است، سرسبزی هایش را به ما بخشید و اکنون منتظر ماست تا روزهای خوب را به او بازگردانیم. زمین ما را دوست داشت و دارد و ما نه. مگر چه گناهی دارد؟

آلودگی به دریاها و جنگلها، نوک کوهها و چاههای زیرزمینی نیز راه یافته است…

قطع درختان بیماری زمین را مزمن می‏کند…

دریاها نیز مظهر آلودگی شده‏اند، ساحل نشینان چه گناهی دارند؟

آلودگی به زودی انسانها را از بین خواهد برد (در صورتی که ما دست بکار نشویم)

حداقل جلوی اینها را که می‏توان گرفت…

به نظر شما این نتیجۀ چه میتواند باشد ؟

وظیفۀ کنونی ما چیست؟