از ماست که بر ماست… (نکته)

هیچ چیز اتفاقی نیست. هر چه که بر سر ما می آید از خوب و بد، نتیجۀ عمل خودمان است که امروز به خودمان بازگشته است.
Accusing the times is but excusing ourselves : از ماست که بر ماست.

از ماست که بر ماست
از ماست که بر ماست