مراقب آلودگی و گرم شدن کره زمین باشیم

روند گرم شدن کرۀ زمین با سرعت زیادی در حال پیشروی است. مراقب باشیم، جدی بگیریم.

گرمایش کرۀ زمین
گرمایش کرۀ زمین

آلودگی محیط زیست
آلودگی محیط زیست

تغییرات آب و هوایی
تغییرات آب و هوایی

پاکیزگی محیط زیست
پاکیزگی محیط زیست

گرم شدن کره زمین
گرم شدن کره زمین